--

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 ter JAVNA RAZPISA ZA PODUKREP 4.1 in 4.2

JAVNI RAZPIS

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

NAZIV AKTIVNOSTI

»Turistične nastanitve Marima«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »Turistične nastanitve Marima«, ki jo bo izvedla Urška Klančar – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, bo potekala rekonstrukcija stare istrske hiše z dozidavo za kratkotrajno nastanitev v dveh etažah. Pri zasnovi zunanjih ureditev so uporabljeni naravni materiali in lokalno rastlinje. Objekt bo priključen na javno cesto, vodovodno in električno infrastrukturo z lastno malo čistilno napravo.

 

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj naložbe je razširitev ponudbe na kmetiji in s tem privabiti še več gostov, ki bodo pri nas poleg koriščenja nastanitvenih storitev kupovali še ostale proizvode kmetije. Pri tem ciljamo predvsem na naš glavni proizvod ekološko suho sadje.

Rezultat naložbe bo objekt z nastanitvenimi kapacitetami, ki bo omogočal pospeševanje prodaje ter pripomogel k dvigu prepoznavnosti kmetije in blagovne znamke Marima ter prispeval k večji poslovni uspešnosti kmetije.

 


 

JAVNI RAZPIS
7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih
proizvodov za leto 2021

NAZIV AKTIVNOSTI
»NALOŽBA V UREDITEV SUŠILNICE SADJA Z OPREMO NA KMETIJI MARIMA«

OPIS AKTIVNOSTI
V okviru naložbe »NALOŽBA V UREDITEV SUŠILNICE SADJA Z OPREMO NA KMETIJI MARIMA«, ki jo bo
izvedla Urška Klančar – dopolnilna dejavnost na kmetiji, bo potekala ureditev novega nezahtevnega
objekta – sušilnice sadja s priročnim skladiščem. Objekt bo ločen v dva prostora: delovni prostor
sušilnice in priročno skladišče za pridelek. Objekt bo urejen skladno z uporabo lokalno tipičnih
gradbenih elementov. V okviru naložbe bo nabavljena tudi za dejavnost specifična oprema za sušenje
sadja.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
Cilja naložbe sta posodobiti kmetijsko dejavnost in izboljšati pogojev za sušenje sadja. Poleg tega je
cilj novih kapacitet za pridelek in specifične opreme za sušenje sadja izboljšanje konkurenčnosti
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Rezultat naložbe je nov objekt – sušilnica sadja s skladiščem in opremo, ki bo omogočil razvoj novega
proizvoda na kmetiji in dvig dodane vrednosti izdelkov.


 

JAVNI RAZPIS

20. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V KMETIJSKO MEHANIZACIJO IN TRAJNE NASADE«

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost »NALOŽBA V KMETIJSKO MEHANIZACIJO IN TRAJNE NASADE«, ki jo bo izvedla Urška Klančar, bo obsegala nakup nove kmetijske mehanizacije, in sicer dvoosni traktor, kladivni mulčer ter prikolico za obiranja sadja, napravo novih trajnih nasadov, in sicer nasad marelice, aktinidije, žižule in
nasad namiznega grozdja z namestitvijo mreže proti toči ter napravo lesene strojne lope.

 

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj izvedbe naložbe je povečati obseg proizvodnje sadja in izboljšati produktivnost kmetijskega gospodarstva. Izvedba naložbe bo omogočila boljše poslovanje in dvig konkurenčnosti na trgu.
Rezultati naložbe bodo nova kmetijska mehanizacija, novi trajni nasadi marelic, aktinidije, žižule in nasad namiznega grozdja z mrežo proti točki ter strojna lopa iz lesenih konstrukcijskih elementov.

 

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development 

www.program-podezelja.si/ 

 

 

prp-logo