--

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo na kmetiji in za katere prejemamo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020

UKREP 11 – EKOLOŠKO KMETOVANJE

Cilji

Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

 

Pričakovani rezultati:

Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju
biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske
krajine, varovanju okolja nasploh.

Glavne aktivnosti

Kmetija Marima, Trebeše 24 je od leta 2015 vključena v ekološko pridelavo sadja, zelenjave
in oljk (podukrep 11.2). S tem se obvezuje, da mora ves čas trajanja obveznosti izvajati
podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami, opraviti mora program usposabljanja v
obsegu najmanj 6 ur letno, v času trajanja obveznosti mora najmanj enkrat uporabiti storitev
svetovanja, vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo
sadja, zelenjave in oljk, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo
834/2007/ES.

 

UKREP 10 – KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA

Cilji
Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje


Pričakovani rezultati
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in
upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.


Povzetek
Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v
njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih
kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine,
ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje
kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks,
ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso
dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka
zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta
»nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja
naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno
pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.


OPERACIJA SADJARSTVO

Operacija »Sadjarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja
hranil.

UKREP 13 – PLAČILA OBMOČJEM Z NERAVNIMI ALI DRUGIMI OMEJITVAMI

Cilji

Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in
zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
(OMD).

Pričakovani rezultati

Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov
kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi
kmetijskih zemljišč.

 

prp-logo